Aktualności

Aktualności

Poradnik Wodniaka cz. 2 - Pozwolenie wodnoprawne dla urządzeń wodnych.

Kolejna grupa działań, która wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego to samo wykonanie urządzeń wodnych. Zgodnie z ustawą Prawo Wodne urządzeniem wodnym jest każde urządzenie lub budowla, które służą kształtowaniu zasobów wodnych lub korzystaniu z wód.
Poradnik Wodniaka cz. 2 - Pozwolenie wodnoprawne dla urządzeń wodnych.

Ponieważ w tej grupie nie ma zwolnień co do celowości wykonania urządzeń (nie rozróżnia się urządzeń, które służą zwykłemu korzystaniu z wód od urządzeń, które służą celom komercyjnym), to musimy pamiętać, że nawet jeśli nasze planowane działanie mieści się w definicji powszechnego/zwykłego korzystania z wód i nie wymaga w tym zakresie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, to sam wykonanie urządzenia będzie takiego pozwolenia wymagało.
Ustawa (art.16) wymienia literalnie obiekty, które mogą być kwalifikowane jako urządzenie wodne. Z najczęściej wykorzystywanych można tu wymienić:

- rowy, kanały
- urządzenia przeciwpowodziowe
- stopnie wodne i zbiorniki lokalizowane na wodach płynących
- urządzenia służące do ujmowania wód podziemnych i powierzchniowych
- stawy (zarówno rekreacyjne jak i hodowlane)
- wyloty służące odprowadzaniu ścieków lub wód opadowych
- mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, mola, przystanie.


Pozwolenie wodnoprawne jest decyzją administracyjną niemiernie istotną z kilku względów. Po pierwsze stanowi niezbędny załącznik do uzyskania pozwolenia na budowę. Często aspekt ten umyka inwestorom, a niemile widzianą niespodzianką jest informacja z organu administracji, że nie jest możliwe wydanie pozwolenia na budowę osiedla, ponieważ inwestor nie posiada pozwolenia na wykonanie urządzenia służącego odprowadzaniu wód opadowych z tegoż osiedla.
Po drugie, na etapie tego pozwolenia analizowane jest bezpieczeństwo inwestycji pod kątem przepływu wód i wpływu na tereny przyległe. Ponownie – to idealny etap, aby zweryfikować, czy po wykonaniu zaplanowanej przez nas inwestycji nie zgłosi się właściciel działki przyległej z roszczeniem odszkodowawczym za zalanie lub osuszenie jego nieruchomości.
Wreszcie po trzecie, wniosek o pozwolenie wodnoprawne stanowi informację dla organu zarządzającego wodami o planach inwestora i rodzaju ingerencji w zasoby i stan ekologiczny wód powierzchniowych i podziemnych. To jedna z nielicznych możliwości, aby kontrolować w skali lokalnej wpływ działań człowieka na zasoby wodne i przeciwdziałanie skutkom suszy. Organy, wydając lub odmawiając wydania pozwolenia nie działają nigdy w złej wierze, a współpracując z organem można tak zorganizować działania, aby nie przyczyniać się do suszowej katastrofy, która również dla nas samych może mieć katastrofalne skutki.
Jest też punkt czwarty. Jeśli kogoś nie interesuje aspekt ochrony środowiska (Ad.3) i nie ma obaw w związku z punktami 1 i 2, to aspekt finansowy interesuje zapewne każdego. Zgodnie z ustawą, i jest to narzędzie zupełnie nowe, każda usługa wodna może generować obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie z tych usług. Opłaty te naliczane są przede wszystkim na bazie danych zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym, warto więc na tym etapie zadbać o rzetelne obliczenia, żeby nie przepłacać. Co równie istotne – korzystając z wód bez pozwolenia nie ominiemy tej opłaty, lecz zapłacimy jej pięciokrotność.  

O tym za co zapłacimy, kiedy, kto i w jaki sposób nalicza opłaty, a także na co zwracać uwagę uzyskując pozwolenie aby oszczędzać i na jakiej podstawie się te pozwolenia uzyskuje, można będzie przeczytać w kolejnych artykułach z serii.

Jesteś zainteresowany naszą usługą?

Powiedz nam o swoich potrzebach, znajdziemy rozwiązanie, przedstawimy ofertę
napisz do nas lub zadzwoń +48 507 321 139 - wnioski retencja